tiroid nodulu kanseri

Tiroid nodülü ultrason ile belirlenen hastalıklardan birisidir. Tiroid bezi ise boynun ön alt kısmında, nefes borusunun hemen iki tarafında yerleşmiş olan bir organdır. İki tane lobdan oluşmaktadır. Tiroid bezinin üçte birlik alt kısmında, nefes borusunun önünde seyreden ve ikisini birbirine bağlayan isthmus adı verilen bir bağlantı bölgesi bulunmaktadır. Bu bezin hemen önünde boyun kasları yer almaktadır.

Tiroid Bezi hastalıklarının tanısında ultrasonografi yaygın olarak kullanılmaktadır. Ultrason sırasında gönderilen ses dalgalarının tiroid bezinde orta derecede bir ses yansıması oluşturduğu bilinmektedir. Boyun kaslarına göre daha ekojen, boyun yağ dokusuna göre ise daha düşük bir ekojenitesi bulunmaktadır. Renkli doppler incelemede ise tiroid işlev gören kısmının orta derecede damarsal yapılara sahip olduğu bilinmektedir. 

Tiroid bezinin normalde ultrasonda görülen bulguları aşağıda sıralanmaktadır:

 1. Etrafımdaki diğer anatomik yapılara göre hiperekojen nedir
 2. Içindeki damarsal yapılar çok azdır
 3. homojen bir ekopatern gösterir

Tiroid nodülü nedir?

Ultrasonografi ile saptanan hastalıklardan biri de tiroid nodülleridir. Nodüllerin bir kısmı iyi huylu bir kısmı ise kötü huylu olmaları sebebiyle önemlidir.

Yapılan otopsi çalışmalarında tiroit bezlerinin %50 den fazlasında nodül saptanmaktadır. Bu nedenle oldukça yaygın olduğu düşünülmektedir. Genellikle iyi huylu olmasına rağmen bu nodüllerin kötü huylu çıkma ihtimali %2-4’tür.  Tiroid nodülü kadınlarda 3 kat daha fazla gözükmektedir. 

Ultrasonda tiroid nodülü saptanması durumunda, önemli olan bu nodülün iyi huylu ya da kötü huylu olup olmadıklarının saptanmasıdır.

Tiroid kanserleri nelerdir?

Tiroid kanserleri vücutta görülen tüm kanserlerin %1’den daha azdır. Kadınlarda daha sık görülmektedir. Vücuttaki önemli kanserlerden birisidir. Erken dönemde teşhis konulması ve tedavi edilmesi ile başarı oranları oldukça yüksek olan kanserlerden biridir. Tiroid kanserleri kendi içlerinde aşağıdaki şekillerde patolojik olarak da sınıflandırılmaktadır. Bunların her birine ait farklı ultrason görüntüleri elde edilmektedir:

 1. Tiroid papiller karsinom: %75-80
 2. Tiroid folliküler karsinom: %10-20
 3. Tiroid medüller karsinom: %3-5
 4. Tiroid anaplastik karsinom: %1-2….

Doğuştan görülen tiroid hastalıkları nelerdir?

1. Ektopi:  Bis abi bezini bezinin dışında bulunması demektir.

2. Aplazi ya da hipoplazi: Doğuştan tiroid bezinin hiç gelişmemesi ya da az gelişmesidir.

3. Tiroglossal kanal kistleri

Doğuştan görülen tüm tiroid bezi hastalıklarının tanısında ultrasonografi önemli bir teşhis aracıdır.

Sık Sorulan Sorular

İyi huylu ve kötü huylu tiroid nodülü arasındaki fark nedir?

Ultrasonda görülen nodülün kanser olup olmadığı önemli bir merak konusudur. Ultrason görüntüleri açısından birtakım farklılıklar, bu nodüllerin iyi huylu ya da kötü huylu olup olmadıkları konusunda fikir vermektedir.

 İyi huylu tiroid nodülü ultrason görüntü özellikleri:

 1. Basit kist varsa
 2. Kistik özellikler daha fazla ise
 3. İzoekoik ya da hipereoik görüntü
 4. Nodül çevresi düzgün sınırlı ise
 5. Etrafında ince bir kireçlenme tabakası varsa
 6. Birden fazla sayıda nodül varsa

 Kötü huylu tiroid nodülü ultrason görüntü özellikleri:

 1. Solid yapıda olması
 2. Kistik yapı içermemesi
 3. Mikrokalsifikasyon içermesi
 4. Kenar düzensizlikleri varlığı
 5. Beraberinde boyun lenf bezlerinde büyüme varlığı

Basit guatr nedir?

Guatr, tiroid bezinde yaygın büyüme anlamına gelmektedir. Tiroid bezinde nodüller olmadan ileri derecede yaygın büyüme görülmesi durumudur. Özellikle iyot eksikliği olan bölgelerde guatr hastalığı çok daha fazla gözükmektedir. Bu anlamda baktığımızda Türkiye iyot eksikliği açısından endemik bir konuma sahiptir. Tiroitte yaygın olarak büyüme vardır ve nonedirdül bulunmaz. Guatr hastalığının tanısında ultrasonografi oldukça önemlidir Tüm bu yaygın büyüme  ve damarlanmanın normal olması, nodüllerin gözükmemesi Basit guatr lehine yorumlanmaktadır.

Graves Hastalığı nedir?

Tiroid bezi kimi durumlarda oldukça fazla çalışmaktadır. Aşırı çalışması durumuna hipertiroidi ismi verilmektedir. Graves hastalığı hipertiroidinin en sık nedenlerinden biri olarak bilinmektedir. Diffüz toksik guatr olarak da bilinmektedir. Otoimmün bir hastalıktır. Bu nedenle direk hastalığa yol açan faktör kesin olarak bilinmemektedir.

Tiroid bezinde yaygın bir büyüme, buna bağlı olarak tiroid hormonlarında aşırı artış, göz ve ciltte çeşitli belirtiler ile ortaya çıkarmaktadır. Bununla birlikte hastalık daha çok 20 ile 40 yaş arası kadınlarda oldukça sık görülmektedir. Tanısında tiroid hormon yüksekliklerinin görülmesi oldukça önemlidir.

Tiroid bezini görüntüleme açısından ultrasonografi oldukça yaygın kullanılmaktadır. Ultrasonografide normal tiroitten farklı olarak tiroid bezinin ileri derecede büyümüş olduğu dikkati çeker ancak bu büyüme içerisinde sınırlı ve belirsiz yama tarzında alanlar içermektedirler ve bu alanlarda belirgin damarlanma artışı görülmektedir. 

Tiroiditler nedir?

Tiroid bezinde iltihaplanma ile seyreden hastalıklar için kullanılan genel bir tabirdir. Oldukça yaygın gözükmektedir. Tiroiditler aşağıdaki şekillerden sınıflandırılmaktadır:    

Kronik lenfositik tiroidit (Hashimoto hastalığı)

2. Subakut granülomatöz tiroidit (De Querva- in tiroiditi)                                       

3. Subakut lenfositik hastalık (Sessiz tiroidit/ postpartum tiroidit)

4. Akut süpüratif tiroidit

5. İnvaziv fibröz tiroidit (Riedel tiroiditi) 

Yukarıda isimleri geçen tüm tiroiditle seyreden hastalıkların tanısında ultrasonografi yaygın olarak kullanılmaktadır.

Sonuç olarak;

 • Tiroid hastalıklarının tanısında ultrason yaygın olarak kullanılmaktadır.
 • Ultrason ile tiroid büyümesi ya da nodüller saptanmaktadır.
 • Ultrason görüntüleri ile var olan şüpheli nodüllerin iyi huylu ya da kötü huylu oldukları konusunda yorum yapılabilmektedir.
 • Ultrason eşliğinde şüpheli alanlardan ince iğne aspirasyon biyopsisi yapılmaktadır.
 • Ultrason radyoloji görüntüleri ile tanıya yardımcı olabildiği gibi biyopsi alınmasına da kolaylık sağlayarak patolojik tanı konulmasına da yardımcı olmaktadır.